Opis projektu

Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD) je jednou z najčastejších diagnostikovaných ochorení u detí a mladistvých; 5-7% detí a mladých ľudí je postihnutých touto poruchou ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému (Polanczyk et al., 2007). Podľa odhadu v Maďarsku vo vzdelávacom systéme sa nachádza 70 000 takýchto detí, čo znamená, že v priemere v každej triede sa vyskytuje jedno dieťa so syndrómom ADHD.

Deti, ktoré ťažko ovládajú svoje vlastné správanie, ťažko sledujú a regulujú svoje emócie, majú ťažkosti pri získavaní priateľov alebo rozvíjajú pozitívne vzťahy s dospelými a zápasia s požiadavkami tradičných vzdelávacích štruktúr a praktík, sú veľkou výzvou pre rodičov aj učiteľov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto deti nevyvolávajú úmyselne túto náročnú výzvu svojim správaním. ADHD je vývinová porucha ktorá ovplyvňuje vývoj nervového systému, čo znamená, že je prítomná od narodenia v určitom rozsahu a ťažkosti u detí súvisia s rôznymi neurologickými a psychologickými vývojovými funkciami.Najviac, skoro všetky deti s ADHD majú problémy s požiadavkami súčasného vzdelávacieho systému (napr., s tým aby sedeli v kľude a dokázali sa koncentrovať dlhší čas na činnosť). A predsa, so správnou podporou doma aj v škole deti s ADHD by vedeli zvyšovať svoj potenciál stať sa plnohodnotnými členmi svojej komunity. Avšak, ak sa tieto deti nenaučia správne zručnosti pre liečenie ich ťažkostí, potom im hrozia negatívne skúsenosti, ako napr. opakované neúspechy, nízke sebavedomie, nedokončenie školskej dochádzky, nezamestnanosť alebo aj väznenia, a rozvoj psychických problémov (ako sú depresia, úzkosť).Teda ADHD je problémom pre deti, pre ich rodiny a školy, aj pre širšiu komunitu a spoločnosť. ADHD sa dá dobre zvládnuť; nie je spojená s neschopnosťou učiť sa alebo s nízkou inteligenciou.

Cieľom programu je poskytnúť učiteľom materských škôl také nástroje, pomocou ktorých budú vedieť rozpoznať ADHD a prispieť k efektívnej podpore v každodennom vzdelávacom prostredí.

Zaviazali sme sa k inkluzívnemu prístupu, pri ktorom deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami majú rovnaké práva, študujú spolu so svojimi rovesníkmi a majú rovnaké vzdelávacie a rozvojové príležitosti ako zdravé deti, ktoré nemajú poruchy správania alebo iné výchovné ťažkosti.

V súčasnosti v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, ak rodičia zistia nezvyčajné správanie svojich detí, môžu sa obrátiť na špeciálne poradne, kde psychológovia vykonávajú odborné vyšetrenia. Vo väčšine prípadov odborné stanovisko obsahuje kognitívnu a behaviorálnu terapiu, ktorá si vyžaduje špeciálnu odbornú podporu. Takáto podpora je väčšinou k dispozícii vo veľkých mestách a centrálnych častiach týchto krajín. V ostatných častiach a regiónoch sa rodičia môžu spoliehať len na verejné vzdelávanie. V prípade ADHD v tejto situácii má najdôležitejšiu úlohu učiteľ. Prostredníctvom nášho projektu chceme podporiť učiteľov a ozbrojiť ich znalosťami a nástrojmi, ktoré dokážu účinne podporiť sociálne, emocionálne a / alebo behaviorálne potreby detí. Tak isto uznávame aj úlohu rodičov v oblasti vzdelávania a rozvoja detí. Rovnako by sme chceli podporiť rodičov, aby pochopili správanie svojich detí s cieľom získať vedomosti a zručnosti, aby ich deti mohli mať úspech v škole a v živote.

Sme si tiež vedomí toho, ako sa rozšírilo stigmovanie a negatívny postoj voči deťom s poruchou správania a ADHD. Často sa rodičia a učitelia obávajú sociálnych, emočných a/ alebo behaviorálnych ťažkostí a majú obzvlášť negatívny postoj voči deťom s ADHD.

Spoliehame sa na nich a na iných ľudí, aby rozpoznali a pochopili, že dieťa s problémovým správaním nám práve sprostredkuje (pretože inak nevie), že sa sám nedokáže vyrovnať s touto situáciou. Diagnóza ADHD je často prvým krokom k tomu, aby deti, rodiny a školy dosiahli zdroje a primeranú podporu.

Vytvorením návodu pre rodičov a učiteľov chceme poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na zvládnutie rôznych potrieb a ťažkostí s ADHD.

Projektoví partneri

RAABE KLETT (HU)
ADHD-MAGYAROSZÁG ALAPÍTVÁNY (HU)
COVENTRY UNIVERSITY (EN)
SPOJENA SKOLA (SK)
ELTE BÁRCZI (HU)
DE GYAKORLÓ ÓVODÁJA (HU)
ASOCIATIA CSIPKEROZSIKA (RO)

Sledujte nás na Facebooku!

Sledujte nás na Facebook-u a prečítajte si o projekte, o našich podujatiach a spoznajte naše najnovšie správy.

Ciele projektu

Aké sú očakávané výsledky počas a na konci projektu?

V projekte budú vyvinuté dva produkty:

Digitálna príručka pre pedagógov materských škôl (O1): poskytuje metodické pokyny pre prácu s deťmi s ADHD. Bude k dispozícii aj vo formáte PDF v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).

Digitálna príručka pre rodičov (O2)): poskytuje informácie a pokyny na rozpoznanie diagnózy ADHD a na organizáciu každodenného života, vytvorení potrebného prostredia pri liečení ADHD. Bude k dispozícii aj vo formáte PDF v štyroch jazykoch (angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina).


Medzinárodné projektové stretnutia
Budapešť, 2018
Coventry, 2018
Rožňava, 2019
Budapešť, 2019

Cieľové skupiny
O1 manuál: učitelia maďarských, slovenských a rumunských materských škôl
O2 manuál pre rodičov: s pomocou rodičov v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku

Školenie pracovníkov
Coventry, 2019

Konferencia o šírení informácií
Budapešť, 2019

Projekt v číslach

90

Chceme zapojiť 90 pedagógov materských škôl (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

180

Chceli by sme zapojiť do projektu 180 rodičov (v prieskume, vo výskume, cieľové skupiny, vývoj, šírenie informácií)

600

Chceme osloviť 600 rodičov a učiteľov a ďalších zainteresovaných (rozhodujúcich činiteľov) s výsledkami projektu.

1200

Radi by sme oslovili 1200 ľudí na webových stránkach projektu a na stránke Facebook.

Správy

Novinky o projekte - február 2018

Čo viete o ADHD / problematickom správaní?

Ktoré sú tie problematické správania, s ktorými sa najčastejšie stretávate v každodenných situáciách a sťažujú váš život? Akým ťažkostiam musíte čeliť?

Aké typy podpory máte k dispozícii? (napr.: informácie o liečbe / kontakty, poradenstvo, konzultácie, zdravotná starostlivosť, psychológ, tematická skupina rodičov / rodičovské stretnutia, informácie o liekoch, atď.).

Aký druh podpory by pre Vás bol užitočný v budúcnosti? (napr.: buletíny, informačné publikácie, prednášky, vzdelávacie pomôcky, asistencia, školenie učiteľov, odborné stretnutia, supervízia, atď.).

V projekte Helping Hand (Pomocná ruka) chceme pripraviť príručky pre učiteľov materských škôl a rodičov, ktoré budú pomáhať a podporovať integráciu a prosperitu detí s ADHD v každodennom živote.

V prvej fáze projektu skúmame pomocou vyššie uvedených otázok dotknuté osoby čo vedia o tomto stave vo výchove, aby sme vedeli čo najpresnejšie odhadnúť ich potreby, a dodať profesionálny obsah publikácií, ktoré budú vydané do konca tohto roku.

Ak máte záujem o ďalšie udalosti v projekte, prihláste sa do nášho spravodajcu.!

Sledujte nás na Facebook-u!


1. Spravodajca

Prečo sme sa zapojili do tohto projektu?

Stále viac a viac detí predškolského veku - ich podiel podľa niektorých vedcov až 5% - sú diagnostikované s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. V školstve je nespočetné množstvo maloletých detí, u ktorých nebola diagnostikovaná porucha správania. Deti s ADHD ťažko obsedia v triede, mávajú záchvaty hnevu a nemajú trpezlivosť vyriešiť ani jednoduchšie úlohy - často sú označené rodičmi aj učiteľmi za zlé deti v materskej/základnej škole.

Existujú dôkazy, že tí školáci, ktorí boli "problematickí" v materskej škole, budú problémoví aj na ostatných stupňoch školskej dochádzky - hoci príznaky ADHD boli dobre rozpoznateľné už aj v nižšom veku. Ak sa s nimi nebude správne zaobchádzať, môže im to spôsobiť celoživotný problém.

Ak deti dostanú včas vhodnú pozornosť a liečbu, stanú sa výkonnými členmi spoločnosti buď ako deti , alebo ako dospelí - často majú nadpriemernú inteligenciu alebo zručnosti.

Chceme našim projektom poskytnúť hmatateľné, praktické príručky a nástroje predškolským pedagógom a rodičom, pomocou ktorých budú vedieť správne podporovať tieto úžasné, ale často ťažko vychovávateľné deti.

Stav projektu, aktuálne udalosti – prvé začínajúce stretnutie projektu bolo v 29 - 30 januára 2018 v Budapešti, projektoví partneri: maďarský Raabe Klett Kft., ADHD Magyarország Alapítvány, ELTE Pedagogická fakulta Gustáva Bárcziho, Conventry Univerzity z Anglicka, Materská škola pri Debrecínskej Univerzite, Materská škola pri Spojenej škole v Rožňave a Rumunská asociácia Šípková Ruženka.

Očakávané udalosti projektu v blízkej budúcnosti: – Zmerať pomocou dotazníkov začiatočné znalosti pedagógov materských škôl a rodičov, a príprava materiálu na vydanie príručiek.


Články, zaujímavosti:

Hyperaktivita, ADHD, porucha pozornosti - Ako to rozpoznáme?
Psychologička Csilla Kálózi-Szabó cituje v článku príznaky hyperaktivity s nedostatkom pozornosti.

Dieťa s ADHD, alebo je ešte príliš malé?
Článok upriamuje pozornosť na špecifické riziká diagnózy ADHD.


Prihláste sa do nášho spravodajcu,aby ste čo najskôr mohli získať novinky!

Sledujte nás na Facebook-u!

Kontakt

Cím
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.


Telefon
Raabe projektmenedzsment:
(+36 1) 270 9352
Fax: (+36 1) 349-8773Facebook